การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่อยู่:
งานพัสดุ โรงพยาบาลพิจิตร
เมือง
พิิจิตร
66000
ไทย
โทรศัพท์:
056-611355 ต่อ 1313
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด