เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลพิจิตร
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น1  
-ประชาสัมพันธ์ (ในเวลา,นอกเวลา) 1111 ,2222
- เสียงตามสาย 2222
- ศูนย์เปล OPD 1129
- หน.ห้องบัตร 1122
- ห้องบัตร 1120,1121
- จ่ายยาผู้ป่วยใน 1113,1114,1115,3818(ชั้น2)
- จ่ายยาผู้ป่วยนอก

1112,1130,1109

- จ่ายยานอกเวลา (ผู้ป่วยนอก) 2114
- หน.คลังยา 1128
- คลังยา 6211
- เก็บเงินในเวลา 1118
- เก็บเงินนอกเวลา 2113
- ห้องฉีดยา,ทำแผล 1107
- หน้าห้องตรวจกระดูก 2111,2112
- หน้าห้องตรวจศัลยกรรม 2109 ,2110
- ห้องหัวหน้างานผู้ป่วยนอก 1127
- หน้าห้องตรวจอายุรกรรม 1102,1105
- ห้องตรวจสูติกรรม 1106
- สงคมสงเคราะห์ 4834
- ตรวจสอบสิทธิ์ 1125,1126
- พรบ. 1124
- หน.LAB 4824
- OPD LAB 4811
- ธนาคารเลือด 4317
- LAB ในเวลา 4811
- LAB นอกเวลา 4812
- จิตเวช แผนก OPD 4831-32,4829-30
- หน้าห้องตรวจกุมารเวชกรรม 1104
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
- หน้าห้องทันตกรรม 1203
- หน้าห้องตรวจ ENT 1202
- ห้องตรวจตา 1201
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1204
- ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1207
   
   
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3  
- ห้องประชุมกอบัว 1317
- ห้องประชุมกลิ่นดอกปีป 1320
- ห้องประชุมราชาวดี 1304
- ห้องผู้อำนวยการ 1301
- ห้องรองฯด้านตติยภูมิ 1303
- ห้องรองฯด้านอำนวยการ 1306
- เลขา ผู้อำนวยการ 1302
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1309
- ธุรการ 1307,1308
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1310
   
- ฝ่ายพัสดุ 1313
- ฝ่ายบัญชี 1312
- ห้องหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 1305
- กลุ่มการพยาบาล 1314,1315
   
   
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น4  
- ห้องประชุมพระพิจิตร 1406
- ห้องจัดอาหารว่าง 1408
- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1411,1402
   
- ศูนย์คุณภาพ 1403
- ห้องบริหารความเสี่ยง 1404
- ห้องเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 1409
- ห้องประชุมสุนทรีรมย์ 1294
   
   
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  
- ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 2103,2104
- นพ.สุชัย 3211
- หน.งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 2107
- ศูนย์สั่งการ 1999
- ศูนย์เปล ER 2108
   
   
   
ทั่วไป  
- เอ๊กซเรย์ 4211,4213(หน.)
- แพทย์อ่านฟิล์ม 4212
- CT computer 3218
- กายภาพ 4411,4412
- กายอุปกรณ์ 3911
- อาชีวบำบัด 4413
- ห้องแพทย์แผนไทย (ครองทรัพย์) 4712
- ห้องแพทย์แผนไทย (ธัญญะ) 4711
- สุขศึกษา 1410
- อาชีวเวชกรรม 4414,4415
- เวชกรรมสังคม 4825,4826,3121
- ห้องสมุด 6311
- ยานพาหนะ 3817
- ศูนย์ประกัน 1125,1126
- IC 1316
- โภชนาการ 3812, 3811(หน.)
- ซ่อมบำรุง 3816,4836(หน.)
- สนาม 7602
- น้ำเกลือ 6111
- อาคารเภสัชกรรม 6211
- ซักฟอก 3814
- รักษาศพ 3912
- จ่ายกลาง 3813
- น้ำเสีย 7602
- คลังพัสดุ 4120
- พัสดุที่ไม่ใช่ยา 4120,4112
- พัสดุการแพทย์ 4116
- พัสดุทั่วไป 6335
- ระบบประปา 6334
- องค์กรแพทย์ 3410,3411,3414,3415
สายสูติกรรม
- ห้องคลอด 3311,3318
- หลังคลอด 3321,3314
   
   
   
สายกุมารเวชกรรม
- หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3711
- ทารกแรกเกิด 3712
สายอายุรกรรม  
- อายุรกรรมหญิง 1 4511,4512
- อายุรกรรมหญิง 2 4521,4522
- อายุรกรรมชาย 1 4621,4622
- อายุรกรรมชาย 2 4631,4632
- ฟอกไตหน้าท้อง 2305
- หัวหน้าไตเทียม 2210
- หน่วยไตเทียม (ฟอกไตด้วยเครื่อง) 2207,2208,2209
ผู้ป่วยหนัก  
- NICU 3712
- ICU 2202,2203,2204
   
ผ่าตัด,วิสัญญี  
- ห้องผ่าตัด 4313,4314,4315
   
- หัวหน้าวิสัญญี 4312
- วิสัญญี 4314,4318
- เคมีบำบัด 3512
ศัลยกรรม  
- ศัลยกรรมชาย 2402,2401(หัวหน้า)
- ศัลยกรรมหญิง 2302,2301(หัวหน้า)
   
 
จักษุ  
- จักษุ 2502
- หัวหน้าจักษุ 2501
   
สงฆ์อาพาธ  
สงฆ์อาพาธ 4641,4642
   
ตึกพิเศษ  
- พิเศษเฉลิมพระเกียรติ์ชั้น 2 5202,5201(หัวหน้า)
- พิเศษเฉลิมพระเกียรติ์ชั้น 3 5302,5301(หัวหน้า)
- พิเศษเฉลิมพระเกียรติ์ชั้น 4 5402,5401(หัวหน้า)
- พิเศษเฉลิมพระเกียรติ์ชั้น 5 5502,5501(หัวหน้า)
- พิเศษศัลยกรรม ชั้น 6 2602,2601(หัวหน้า)
- พิเศษรวม ชั้น 4 2402
   
   
 
   
 
ไม่พบฟีด