Display # 
Title Author Hits
ITA-EB 9 ข้อมูลองค์กร Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 44
ITA-EB10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพิจิตร 3 ปี พ.ศ.2563-2565 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 54
สไลด์นำเสนอ รับตรวจราชการ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 38
ITA-EB12 ผลการดำเนินงาน 3 เดือน ปี 2563 (รับนิเทศงาน คปสอ.เมืองพิจิตร) Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 35
จำนวนเตียงจริง เตียงตามกรอบ ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 24
ITA-EB10 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ รพ. และ กลุ่มภารกิจ ประจำปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 50
แบบฟอร์มการรับตรวจราชการ ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 54
ITA-EB10 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ คปสอ. ประจำปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 61
ITA-EB11 ผลการดำเนิน 12 เดือน ตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 65
แบบฟอร์มการเสนออนุมัติโครงการ ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 631