Display # 
Title Author Hits
ITA-EB10 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองพิจิตร ประจำปี 2564 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 109
ITA-EB11 ผลการดำเนิน 12 เดือน ตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 204
ITA EB.9 รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต Written by ศุภโชค 204
ITA- EB12 การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 203
ITA- EB9 แผนการเงินการคลัง รพ.พิจิตร ปี 2562-2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 213
ITA- EB12 การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ปี 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 206
ITA-EB 9 ข้อมูลองค์กร Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 363
ITA-EB10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพิจิตร 3 ปี พ.ศ.2563-2565 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 397
สไลด์นำเสนอ รับตรวจราชการ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 869
ITA-EB12 ผลการดำเนินงาน 3 เดือน ปี 2563 (รับนิเทศงาน คปสอ.เมืองพิจิตร) Written by เจษฎา ปั้นเพ็ง 355