การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๕ เครื่อง