การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (High flexion knee design) จำนวนประมาณ 140 ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี 2563