ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลังคด (Scoliosos) ระบบ PEDICULAR SCREW (ระดับถัดไป) จำนวนประมาณ ๑๑๒ ชุด ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)