รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)