ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง อก เอว เพื่อแก้ไขโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม(ระดับถัดไป) จำนวนประมาณ ๑๑๒ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)