การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐%

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐%