การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ ตู้