การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ชนิดเคลื่อนที่) โดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) จำนวนประมาณ ๕๐๐ ราย ด้วยเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ชนิดเคลื่อนที่) โดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) จำนวนประมาณ ๕๐๐ ราย ด้วยเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลพิจิตร