รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)