การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด