Display # 
Title Author Hits
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Written by มโน จุลเอียด 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 17
รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) Written by มโน จุลเอียด 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน Written by มโน จุลเอียด 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 17