Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 52
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 30
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี จำนวนประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 27
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ ๓ มิติ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 27