ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ตำแหน่งเลขที่ 104020 กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร        

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 103795 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร