Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Design by: www.diablodesign.eu