ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์