Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มการพยาบาล