แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)