รับสมรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์