ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

จำนวน 1 ตำแหน่ง