ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) กลุ่มการพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ) กลุ่มการพยาบาล