Display # 
Title Author Hits
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการขยายบริการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 17
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 54
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 17
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 14
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 83
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 72
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.) กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 48
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 51
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6) กลุ่มงานรังสีวิทยา Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 97