Display # 
Title Author Hits
รับสมรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 4
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. นักจิตวิทยา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 9
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลจค.รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) กลุ่มงานประกันสุขภาพ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 79
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 48
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 32
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายเดือน ตำแหน่งจพ.เภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 28
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 44
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไป ตน.พนง.ขับรถยนต์ Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 50
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลจค.รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 25
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 104