ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานพัฒนาระบบส่งต่อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ มอบหมายให้ นายแพทย์เสรี วุฒินันท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและพัสดุ แพทย์หญิงบุษกร รักสวย รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ CIO เขตสุขภาพที่ 3 นำโดย นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แพทย์หญิง ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รวมทั้ง นายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อของเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร คปสอ.เมืองพิจิตร และ คปสอ.บางมูลนาก และร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานพัฒนาระบบส่งต่อ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ โดยนำโปรแกรม Three Refer มาใช้ในการรับส่งต่อผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อให้เป็นฐานเดียวกันทั้งเขตสุขภาพ โดยจัดประชุมขึ้นที่ห้องประชุมกลิ่นดอกปีบ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก