ประชุมคณะกรรมการจังหวัดพิจิตร

29 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร รับฟังผลการดำเนินงานและสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตร ในการสังเกต ป้องกัน เฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรคไข้เลือดออก ในครั้งนี้ นพ.สุรชัย แก้วหิรัญได้รับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นประจำปี 2563 , พญ.บุษกร รักสวยพร้อมครอบครัวรับรางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพิจิตร ,นายมาโนชย์ นาคไพจิตร รับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563, นายเอนก สุขสัจจีพร้อมครอบครัวรับรางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานมอบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร