Breastfeeding และ OB Crisis Management

 

โรงพยาบาลพิจิตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Breastfeeding และ OB Crisis Management วันที่ ๑๑- ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. แพทย์หญิงอัจฉราจีรี ฤทธิ์หิรัญ หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพิจิตร พร้อมทีมแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Breastfeeding และ OB Crisis Management เพื่อให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน พัฒนาสมรรถนะศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน สามารจัดการวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม พญาชาละวัน ชั้น ๓ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร