Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร Written by Super User 170
คลินิกพิเศษ Written by นิทัศน์ 244
การตรวจราชการและริเทศงานรอบที่ ๑ / ๒๕๖๓ จังหวัดพิจิตร ลดแออัดและลดระยะเวลารอคอย Written by Super User 66
โรงพยาบาลพิจิตรจัดกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ปฎิบัติธรรมในเดือนเกิด” ตามนโยบายรพ.คุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๓ Written by Super User 59
การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๓ Written by Super User 44
โรงพยาบาลพิจิตรเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร Written by Super User 72
โรงพยาบาลพิจิตรอบรมการประเมินความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS) Written by Super User 78
“รวมพลัง ท้าใจ ก้าวไกลโรค “ Written by Super User 69
Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส Written by Super User 90
รวมพลังจิตอาสา นักเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร ผู้ป่วย ญาติ ท้าใจ ก้าวไกลโรค Written by Super User 66