แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 19 - 10 - 2560 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.ธีรวัฒน์
พญ.วิลาสินี
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
นพ.ศรีวิทย์
พญ.พิมพ์อร
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน
-
         
กุมารเวชกรรม
พญ.กนกวรรณ
พญ.สุนทรีย์ พญ.ศริญญา พญ.ศริญญา พญ.ปุณยวีร์
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ชัญวลี พญ.ปฏิมาวรรณ พญอัจฉราจีรี พญ.อัจฉราจีรี
         
ฝากครรภ์
 
พญ.ปฎิมาวรรณ พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         นพ.เสวี
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต พญ พิมประภา  พญ.พิมประภา นพ.สุพจน์
 นพ.สุเทพ นพ.สุพจน์  นพ.อนุชิต  นพ.สุเทพ นพ.สุเทพ
  นพ.สุจินต์ (พ. URO) เช้า      นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
 นพ.วิทยา  นพ.นัยรัตน์  นพ.สุวิทย์ นพ.ภัคณัฎฐ์  นพ.สุวิทย์
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร พญ.อภิรัฐ พญ.นฤมล พญ.นฤมล
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง นพ.พนมพร นพ.พนมพร พญ.นลินรัตน์
         
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ  หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน