แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันจันทร์ที่ 25 - 03 - 2562 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

แพทย์ออกตรวจเป็น

นพ.โสภณ

นพ.ชวโรจน์

เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรมพญ.สายทิพย์
พญ.ศริญญา
นพ.พีรพงษ์ พญ.กุลรดา  พญ.กุลรดา นพ.พีรพงษ์
         
สูติกรรม
พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
 พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์     นพ.สุเทพ  นพ.สุเทพ
นพ.สุเทพ  นพ.สุพจน์ นพ.อดิศักดิ์    
  นพ.เผดิม ( Uro )    นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.ธีรวุฒิ นพ.ณัฐรัฐ
นพ.สุวิทย์ นพ.ณัฐรัฐ  นพ.ธีรวุฒิ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร  พญ.นฤมล  พญ.รัชนีกร  พญ.นฤมล
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์  นพ.พนมพร  พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด