แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันศุกร์ที่ 19 - 07 - 2562 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

แพทย์ออกตรวจเป็น

พญ.นริศรา

นพ.ธีรวัฒน์

พญ.พิมพ์อร

เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.กนกวรรณ      พญ.กุลรดา  พญ.กนกวรรณ
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ตฤณญา พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 พญ.ตฤณญา
 พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์  นพ.อนุชิต    พญ.สุรัสวดี  
พญ.อรอนงค์  พญ.สุรัสวดี  นพ.สุเทพ  นพ.รัฐภูมิ  
 นพ.สุเทพ นพ.เผดิม ( Uro )  นพ.อดิศักดิ์    นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.ธีรวุฒิ นพ.ณัฐรัฐ
นพ.สุวิทย์ นพ.ณัฐรัฐ นพ.ธีรวุฒิ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร  นพ.อภิรัฐ  พญ.นฤมล  พญ.รัชนีกร
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร    พญ.นลินรัตน์  นพ.พนมพร พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ไม่พบฟีด