แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพุธที่ 23 - 08 - 2560 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.ธีรวัฒน์
พญ.วิลาสินี
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.สุนทรีย์
พญ.สุนทรีย์ พญ.กนกวรรณ พญ.กนกวรรณ พญ.กนกวรรณ
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ชัญวลี พญ.ปฏิมาวรรณ พญอัจฉราจีรี พญ.อัจฉราจีรี
         
ฝากครรภ์
 
พญ.ปฎิมาวรรณ พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         นพ.เสวี
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต พญ พิมประภา  พญ.พิมประภา นพ.อนุชิต
พญ.พิมประภา นพ.สุพจน์      
  นพ.สุจินต์ (พ. URO) เช้า     นพ.เผดิม ( URO ) เช้า
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
 นพ.วิทยา  นพ.นัยรัตน์  นพ.สุวิทย์ นพ.ภัคณัฎฐ์  นพ.สุวิทย์
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร พญ.อภิรัฐ พญ.นฤมล นพ.อภิรัฐ
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์ นพ.พนมพร พญ.นลินรัตน์
         
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ  หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน