แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันจันทร์ที่ 27 - 05 - 2562 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

แพทย์ออกตรวจเป็น

นพ.ศรีวิทย์

นพ.ธีรวัฒน์

พญ.พิมพ์อร

เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.ศริญญา พญ.ศริญญา พญ.กุลรดา  พญ.กุลรดา  พญ.กุลรดา
         
สูติกรรม
 นพ.เสวี นพ.เสวี พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
 พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์  นพ.อนุชิต    นพ.สุพจน์  นพ.สุพจน์
   นพ.สุพจน์  นพ.สุเทพ    พญ.สุรัสวดี
  นพ.เผดิม ( Uro )   นพ.อดิศักดิ์    นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.ธีรวุฒิ นพ.ณัฐรัฐ
นพ.สุวิทย์ นพ.ณัฐรัฐ นพ.ธีรวุฒิ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร  พญ.นฤมล  พญ.รัชนีกร   พญ.นฤมล
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์  นพ.พนมพร พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ไม่พบฟีด