แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 16 - 08 - 2561 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
พญ.พิมพ์อร /พญ.ดวงพร
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 
พญ.สุนทรีย์ พญ.สายทิพย์ พญ.กนกวรรณ  พญ.สุนทรีย์
         
สูติกรรม
นพ.เสวี นพ.เสวี พญ.นัตยา พญอัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
  พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  พญอัจฉราจีรี
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต นพ.อดิศักดิ์  นพ.สุเทพ  พญ.สุรัสวดี
พญ.สุรัสวดี    นพ.อนุชิต    นพ.อนุชิต
  นพ.เผดิม    นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
นพ.สุวิทย์ นพ.ณัฐรัฐ  นพ.สุวิทย์ นพ.ธีรวุฒิ  นพ.ณัฐรัฐ
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร  พญ.นฤมล    
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์  นพ.พนมพร  นพ.พระทอง
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด