แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 17 - 01 - 2562 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

แพทย์ออกตรวจเป็น

พญ.พิมพ์อร/พญ.จิราพรพญ.นริศรา/พญ.วิลาสินี
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรมพญ.สายทิพย์
 นพ.พีรพงษ์
 พญ.ศริญญา  พญ.กุลรดา  พญ.กุลรดา  พญ.ศริญญา
         
สูติกรรม
  นพ.เสวี พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
 พญ.นัตยา พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต นพ.สุเทพ  พญ.สุรัสวดี  
นพ.อนุชิต นพ.สุพจน์ นพ.อดิศักดิ์   พญ.สุรัสวดี
  นพ.เผดิม ( Uro ) นพ.อนุชิต  นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.ธีรวุฒิ นพ.ณัฐรัฐ
นพ.ณัฐรัฐ นพ.นัยรัตน์  นพ.ธีรวุฒิ นพ.ภัคณัฏฐ์ นพ.วิทยา
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร  พญ.นฤมล  พญ.รัชนีกร  
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์  นพ.พนมพร  พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด