แพทย์ออกตรวจ OPD รพ.พิจิตร (อัพเดทวันพุธที่ 20 - 06 - 2561 )

อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.ศรีวิทย์ /นพ.ธีรวัฒน์
แพทย์ออกตรวจเป็น
เดือน/เปลี่ยนสลับทุกเดือน

 

 -

 

-
-
-
         
กุมารเวชกรรม
 พญ.กนกวรรณ
 พญ.สุนทรีย์ พญ.กนกวรรณ พญ.สุนทรีย์ พญ.สุนทรีย์
         
สูติกรรม
นพ.เสวี พญ.ชัญวลี นพ.เสวี พญอัจฉราจีรี พญ.ชัญวลี
         
ฝากครรภ์
 
  พญ.อัจฉราจีรี นพ.เสวี  
         
ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุพจน์ นพ.อนุชิต นพ.สุพจน์  นพ.สุเทพ  นพ.สุพจน์
นพ.อนุชิต นพ.สุเทพ นพ.ธเนศ  นพ.ธเนศ  
  นพ.เผดิม    นพ.พีรุตม์  นพ.เผดิม
กระดูก
นพ.ชัยวัฒน์ นพ.ภัคณัฎฐ์ นพ.วัชรพงษ์ นพ.นัยรัตน์ นพ.วิทยา
นพ.วิทยา นพ.นัยรัตน์  นพ.สุวิทย์ นพ.ภัคณัฎฐ์  นพ.สุวิทย์
ตา
พญ.นฤมล พญ.รัชนีกร พญ.อภิรัฐ พญ.รัชนีกร  
         
หู คอ จมูก
นพ.พนมพร นพ.พระทอง พญ.นลินรัตน์ นพ.พระทอง  พญ.นลินรัตน์
หมายเหตุ        
แพทย์ออกตรวจแต่ละ        
แผนกอาจมีการเปลี่ยนแปลง        
ในวันที่ตรวจเนื่องจากติดราชการ        
หรือมีคนไข้ฉุกเฉิน        

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด