สรุปโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 รพท.พิจิตร และ คบสอ.เมืองพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด