ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) 

ตำแหน่งเลขที่ 103845 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ไม่พบฟีด