ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายวัน

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

2.ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล

4.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์

5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม

6.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

7.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ไม่พบฟีด