ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข งานเวชปฏบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด