แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนง.ทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานเก็บขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด