เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด