เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 4 ตำแหน่ง

ไม่พบฟีด