ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ        

ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ      

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด