ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด