ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม  จำนวน  2  อัตรา