ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ฝ่ายการเงินและพัสดุ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.)  งานพัสดุ

3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.) ปฏิบีติงานช่างปูนและประปา งานซ่อมบำรุง

4.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.) ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์ งานซ่อมบำรุง