รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

1. ตำหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ไม่พบฟีด