ตำแหน่งเลขที่ 103845 งาบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพิจิตร