ตำแหน่งเลขที่ 103845 งาบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด