ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด