ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร