การเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตรปี ๒๕๖๒

ไม่พบฟีด