รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด