ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (งบดำเนินงาน) โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด