รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด