รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด