ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิตอลแบบ ๓ เซ็นเซอร์ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด