ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่พบฟีด