การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๒ เครื่อง 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด