ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด